Các Đơn Vị Phối Hợp Tổ Chức VGEC 2019

Các đơn vị phối hợp tổ chức VGEC 2019

VGEC 2019 được tổ chức bởi Liên Chi Hội Nội Soi Tiêu Hóa Việt Nam (VFDE) phối hợp với bệnh viện Bãi Cháy. Bên cạnh đó, VGEC 2019 vinh dự có sự đồng hành và hỗ trợ của các công ty trang thiết bị y tế trong và ngoài nước.