CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ

HỘI NGHỊ NỘI SOI TIÊU HÓA TOÀN QUỐC LẦN 5 – NĂM 2021

 • Chương Trình Tổng Thể
 • Chương Trình Dành Cho Bác Sĩ
 • Đào tạo y khoa liên tục: Chẩn đoán và điều trị ung thư sớm ống tiêu hóa

  Thời gian: 13.30 - 15.30 - Thứ sáu, 03/12/2021

  Hình thức: Trực tuyến (Virtual conference)

 • Hội thảo vệ tinh: Fujiflim Satellite Symposium

  Thời gian: 15.50 - 17.15 - Thứ sáu, 03/12/2021

  Hình thức: Trực tuyến (Virtual conference)

 • Chương trình hội nghị chính

  Thời gian: 07.30 – 16.30 - Thứ bảy, 04/12/2021/

  Hình thức: Trực tuyến (Virtual conference)

 • Chương Trình Dành Cho Điều Dưỡng

  Thời gian: 13.30 - 16.30 - Thứ bảy, 04/12/2021/

  Hình thức: Trực tuyến (Virtual conference)